Katedra Prasoznawstwa i Informatologii

Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015

Dzieje książki i prasy. Przegląd badań za lata 2013-2015, pod red. Bernardety Iwańskiej-Cieslik i Elżbiety Pokorzyńskiej, przy współpracy Zdzisława Kropidłowskiego i Dariusza Spychały, Bydgoszcz: Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, 2017, ss.391

 

Spis treści

Wprowadzenie   7

Zbigniew Domżał, Andrzej Wałkówski Pióro potężniejsze niż pastorał. O opatach średniowiecznego klasztoru cystersów w Mogile, którzy zasiedli do pisania   9

Joanna Matyasik Pomeranika w zbiorze starych druków Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy   53

Tomasz Stolarczyk Inwentarze biblioteczne XVII–XX w. środkowopolskich klasztorów dominikańskich i bernardyńskich. Komunikat   79

Zdzisław Kropidłowski XVIII-wieczny księgozbiór cechu piekarzy gdańskich   95

Daria Keiss-Dolańska Gdańsk w republice listów – nowożytna korespondencja w Gdańsku od XVI do XVIII wieku na podstawie międzynarodowej bazy internetowej EMLO   115

Elżbieta Pokorzyńska Księga czeladnicza gdańskiego cechu introligatorskiego   129

Zdzisław Gębołyś Aliis inserviendo consumer – portret psychologiczny bibliotekarzy niemieckich w XIX wieku   143

Magdalena Kwiatkowska Prywatny mecenat publikacji naukowych w Królestwie Polskim. Rekonesans   165

Monika Olczak-Kardas Książka na łamach czasopisma „Śpiew w Szkole” (1933–1939)   179

Piotr Rudera Kształtowanie kultury fizycznej w toruńskiej prasie sportowej międzywojnia   197

Katarzyna Wodniak Żnińska „Moja Przyjaciółka” (1934–1939) w kręgu zainteresowań badaczy   207

Zbigniew Gruszka Lektury „wypędzonych”. Książka na łamach czasopisma „Waldenburger Heimatbote” w latach 1949–2013   221

Eugeniusz Pryczkowski Obecność języka kaszubskiego w prasie regionalnej po 1989 roku na przykładzie wybranych pism Pomorza   235

Jadwiga Sadowska, Kamila Hościło Prasa na terenie współczesnego województwa podlaskiego w XX wieku – stan badań w dekadzie 2005–2015  253

Evelina Kristanova Miesięcznik społeczno-kulturalny „Magazyn Familia” (2008–2011) jako przykład pisma familijnego   267

Joanna Korczyńska Polskie czasopisma o tematyce fantastycznej w latach 1982–2015 (próba syntezy)   285

Grzegorz Nieć Wtórny rynek książki w Polsce   303

Magda Ostrowska Rozwój wydawnictw mangi w Polsce w latach 2010–2015   325

Katarzyna Domańska Działania marketingowe i promocyjne w bibliotekach naukowych   337

Marcin Karwowski Tematyka działalnosci polskich bibliologów i informatologów w latach 2013–2015 ze szczególnym uwzględnieniem zagadnienia książki i prasy   355